Naše vybrané verše na rok 2016

Celý sbor: Žalm 40,1-6

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2Na Hospodina jsem čekal toužebně
a on se naklonil a uslyšel můj křik. 3Z vlhké jámy vytáhl mě, z kalné bažiny, mé nohy postavil na pevné skále, mé kroky upevnil. 4Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. 5Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. 6Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků!
V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit,
je jich však víc, než dá se vypočíst!

 

Mládež: 1.Korintským 2,9

Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

 

Děti: Přísloví 4,23

Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.

 

Familienausflug

Foto: churchfoto.de